Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van watkostenscheermesjes.nl, is het mogelijk dat de informatie die op watkostenscheermesjes.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen, meningen als verstrekte informatie, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van watkostenscheermesjes.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster of de Internetprovider. Hiervoor kan watkostenscheermesjes.nl dan ook geen verantwoordelijkheid dragen.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op watkostenscheermesjes.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van watkostenscheermesjes.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om watkostenscheermesjes.nl te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van watkostenscheermesjes.nl verkregen is.
Watkostenscheermesjes.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via watkostenscheermesjes.nl verkregen informatie. De informatie op watkostenscheermesjes.nl wordt constant aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Beelden, beeldmerken, productnamen en merknamen welke te vinden zijn op watkostenscheermesjes.nl zijn en blijven eigendom van de producenten en/of leveranciers en/of genoemde Retail ketens. Mocht u van mening zijn dat er copyright berust op foto- en videopublicaties, neemt u dan contact op met info@watkostenscheermesjes.nl. Indien noodzakelijk kunnen wij zorg dragen voor verwijdering van het materiaal.

Watkostenscheermesjes.nl heeft op geen enkele wijze banden met genoemde producten, merken producenten en/of Retail ketens, noch vertegenwoordigt zij deze.

Uw ingevulde gegevens, zoals e-mail gegevens, kunnen buiten de wekelijkse e-mailing, mogelijkerwijs in de toekomst ook voor commerciële doeleinden van watkostenscheermesjes.nl of aan haar gelieerde websites worden gebruikt.

Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze site mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch dan wel mechanisch (inclusief fotokopie, telefax berichten), of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van watkostenscheermesjes.nl.

watkostenscheermesjes.nl is een handelsnaam van Nappy Hour B.V.
Nappy Hour B.V. staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 58579311